Grontmij: Støj 

Støj

Bookmark and Share Print Page

Støj fra infrastruktur

Infrastrukturen er årsag til langt de største støjgener i Danmark. Især støjen fra veje og jernbaner fylder meget, men også luftfarten er årsag til støjproblemer.

Vejtrafikstøj

Vejtrafik er den transportform, der støjbelaster langt de fleste mennesker. Både i Danmark og internationalt er der øget fokus på den sundhedsmæssige påvirkning fra vejtrafikstøj. Fokus på støj er en meget vigtig del af al form for trafikplanlægning samt ved etablering af nye bebyggelser, og her kan Grontmij hjælpe dig i dit projekt.

Du får en rådgiver med over 25 års erfaring med måling, beregning og dokumentation af støj og vibrationer. Vores rådgivning er bred og spreder sig over mange områder - fra lokalplanlægning/kommuneplanlægning og VVM redegørelser/miljøvurderinger til kortlægninger af hele kommuner og byområder.

Forskningsresultater fra verdenssundhedsorganisationen WHO påviser, at støj øger stresspåvirkningen, giver søvnforstyrrelser og forhøjet blodtryk samt øger risikoen for hjerte-karsygdomme. I Danmark er det vurderet at ca. 700.000 boliger er støjbelastede, at 1000-2000 hospitalsindlæggelser skyldes forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme forårsaget af trafikstøj. De årlige samfundsudgifter alene pga. støjen er opgjort til 8,6 milliarder kroner.

Jernbane

Grontmij er eksperter i støj og vibrationer fra jernbaner. Et samarbejde med de danske baner gennem mere end 20 år danner basis for et indgående kendskab til sportekniske forhold. Samarbejdet omfatter støjreducerende tiltag ved nye baneprojekter, støjkortlægning og støjhandlingsplaner samt udvikling af støjsvag teknologi.

Flystøj

For at begrænse antallet af boliger, der bliver belastet af flystøj, godkender miljømyndighederne lufthavne og flyvepladser. På den måde er der fastsat rammer for driften af lufthavnene og flyvepladserne, herunder hvilke flytyper der må anvendes, i hvilke tidsrum, der må startes og landes, samt hvor mange operationer, der må gennemføres og hvor mange gange årligt, der må afholdes stævner og opvisninger. Vi rådgiver Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i spørgsmål om støj fra flyvestationer.

Læs mere om vores ydelser på www.acoustica.dk

Morten Hell
Afdelingschef
+45 4348 4438

Besøg vores website

Vil du vide mere?

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.